Parterapi

Nedan kan du läsa mer om hur parterapi kan gå till, områden jag har erfarenheter att arbeta med och vad besöken kostar.

Kartläggning

För att skapa en gemensam förståelse för vad som skapar svårigheter i er relation, hur problemen vidmakthålls och hur vi tillsammans kan arbeta med dem i parterapi, börjar vi med en så kallad kartläggningsfas. Under det första kartläggningssamtalet får ni berätta mer om hur er relation fungerar i dagsläget och faktorer som påverkar relationen på olika sätt. Ni får med er skattningsformulär samt reflektionsfrågor för att forsatt kartlägga er relation samt för att möjliggöra utvärdering av terapin. Vi ses sedan varsin gång enskilt där fokus ligger på er som individer och hur ni påverkar och påverkas av relationen. Vid vårt nästa gemensamma samtal utgår vi från en förklaringsmodell från KBT-parterapimetoden IBCT, anpassad efter er och den information jag sammanställt från kartläggningssamtalen. Under återkopplingssamtalet fokuserar vi på vad som bidrar till och vidmakthåller era svårigheter i relationen och hur vi konkret skulle kunna arbeta med dem i parterapi. Många par jag träffat upplever att kartläggningsfasen ger mycket och ibland räcker för att veta med vad och hur de själva kan arbeta vidare med relationen. Om vi tillsammans gör bedömningen att fortsatt parterapi vore hjälpsamt, gör vi upp en plan för det. För mig som psykolog är det otroligt viktigt under kartläggningsfasen att ni båda känner er lyssnade på och upplever att jag styr samtalet på ett hjälpsamt sätt med målet att förhoppningsvis ha ett bättre samtal än vad som hade varit möjligt på egen hand.

Fortsatt parterapi

Beroende på vad som framkommit under kartläggningsfasen som relevanta områden att arbeta vidare med i parterapi kan fortsatta samtal handla om olika saker. Jag utgår från parterapimetoden IBCT som i stora drag innebär interventioner inom områdena acceptans och förändring. I början av varje session stämmer vi av hur ni haft det sedan sist, hur arbetet med överenskomna uppgifter mellan sessionerna gått, vi arbetar med något specifikt som vi kommit överens om till exempel övar på kommunikationsfärdigheter, konflikthantering, gör en plan för hjälpsamma parbeteenden eller samtalar på ett sätt som ökar förståelsen för varandra eller skapar gemensam distans till era svårigheter för att hantera dem på bättre sätt. Andra fokus i en parterapi kan vara att undersöka önskad riktning i relationen, separera på ”bästa sätt” eller gemensam krishantering t.ex. om något hänt som påverkar relationen negativt.

I rollen som psykolog är jag aktiv, engagerad och mån om att vi skapar konkret förändring tillsammans under fortsatta sessioner. Vi stämmer kontinuerligt av att vi arbetar med rätt saker och på hjälpsamma sätt. Förutom utbildning i parterapimetoden IBCT har jag erfarenhet av att arbeta på ett mer rådgivande och stöttande sätt inom ramarna för kommunal familjerådgivning samt utifrån Emotionsfokuserad parterapi (EFT) med fokus på känslohantering och gemensamma mönster som skapar ”rundgång”.

Avslut och vidmakthållandeplanering

I den bästa av världar gör vi en gemensam plan för hur ni kan arbeta vidare med strategierna från terapin på egen hand och vidmakthålla tillfredställelsen med relationen över tid. Ibland räcker några sessioner medan andra behöver upp mot 20 parsamtal för att verkligen få effekt på relationen. Det beror mycket på hur stora svårigheterna upplevs i relationen, hur länge de funnits där och hur motivationen till att arbeta med relationen ser ut.

Alternativt upplägg, en session på 90 min

Det finns även möjlighet till ett alternativt upplägg som passar er som par som upplever att det finns milda/måttliga svårigheter i relationen men som till viss del kan hanteras och det finns en stark vilja att aktivt få relationen att fungera ännu bättre från båda parter i relationen. Detta upplägg kan också passa om ni vill arbeta mer förebyggande med relationen eller göra en ”relationscheck”/en typ av besiktning på hur relationen fungerar och få en plan för hur ni kan arbeta vidare med relationen på egen hand. Om ni är osäkra på om det är ett upplägg som skulle kunna passa er hör gärna av er t.ex. via mail till mig så diskuterar vi det gemensamt. Vid val av det alternativa upplägget får ni fylla i både skattningsformulär som handlar om relationen samt svara på reflektionsfrågor individuellt innan vår session. Jag sammanställer dessa och förbereder mig inför vår session för att ni ska få ut så mycket som möjligt av den. Under sessionen genomför vi gemensamt en så kallad DEEP-analys av er relation utifrån parterapimetoden IBCT för att undersöka vad som bidrar till och vidmakthåller svårigheterna i er relation och hur ni kan arbeta vidare på egen hand. Ni får med er konkreta tips och verktyg utifrån analysen av er relation.

Exempel på områden som kan skapa svårigheter i kärleksrelationer:

 • Kommunikation
 • Olikheter ex i personloghet, behov, värderingar, sätt att visa kärlek, relationer till bonusfamilj, relationer till ursrpungsfamilj mm
 • Konflikter, bråk och tjafs
 • Närhet, lust och sex
 • Brist på tillit, förtroende och uppskattning
 • Hanera vardagen och/eller konkreta problem
 • Svartsjuka
 • Starka känslor ex ilska, frustration
 • Otrohet
 • Upplevelse av distans och ”paralella liv”
 • Ingen/lite ”vi-känsla” och brist på gemenskap
 • Brist på förståelse för varandra
 • Negativa tolkningar , missförstånd och kritik
 • Fastna i eskalerande negativa loopar/samspel där triggar varandra
 • Ojämställdhet

Pris

Parterapi, 60 min: 1875 kr

(Observera att det första kartläggningssamtalet är 75 min, det enskilda kartläggningssamtalet 45 min och återkopplingssamtalet 75 min men samtliga samtal kostar lika mycket oavsett längd).

Alternativt upplägg, 90 min: 3700 kr